Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis:
SIA “Dzintaru 28”, Reģ.Nr. 40103413882, Dzintaru prospekts 28-3, Jūrmala, +371 26358000, parkresidences28@gmail.com
SIA “Dzintaru 28” (turpmāk tekstā – Pārzinis) pamatdarbība ir sava nekustamā īpašuma pārdošana, kā arī citi darījumi ar nekustamo īpašumu.
Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai Pārziņa Klients gūtu skaidru priekšstatu, kā tieši Pārzinis rūpējas par iegūtiem personu datiem. Pārzinis veic visas nepieciešamās darbības, lai personas dati, kuri nonāk Pārziņa rīcībā pakalpojuma sniegšanas laikā, būtu drošībā un to apstrāde atbilstu Vispārējai datu aizsardzības regulai nr.267/2016, Fizisko personu datu apstrādes likumam, kā arī citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Pārzinis nodrošina:
likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;datu apstrādi tikai atbilstošiem un datu subjektam izskaidrotiem mērķiem;datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);datu precizitāti;datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;datu drošību un konfidencialitāti.Kas ir personas dati un personas datu apstrāde?Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu (datu subjekts). Personas dati var būt vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, personu apliecinošu dokumentu dati, adrese un cita informācija.Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšanā, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Klienta personas datu apstrādes process:

Pārziņa pamatdarbība ir sava nekustama īpašuma pārdošana. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma slēgšanas procesā un līguma noslēgšanas procesā, no Klienta tiek ievākti sekojoši personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (ārvalstniekiem), personu apliecinošu dokumentu dati, valsts piederība.

Klientu personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamatojums:
Personas dati, kuri iegūti no Klienta, tiek apstrādāti klienta identificēšanas, līguma noslēgšanas un izpildes nolūkos.Tiesiskais pamatojums

Klienta personas datu apstrādei ir:
– Pārziņa leģitīmā interese;
– noslēgtā līguma izpilde;
– uz Pārzini attiecināms juridisks pienākums.Personas dati, kas iegūti no mājas lapas kontaktu formas var tikt izmantoti mārketinga vajadzībām, pamatojoties uz Pārziņa leģitīmo interesi. Jūs varat iebilst pret turpmāku informācijas saņemšanu, nosūtot mums e-pasta sūtījumu.

Personas datu saņēmēji
Personas datiem saistībā ar šā Līguma izpildi var būt piekļuve darbiniekiem, apstrādātājiem, dzīvojamās mājas pārvaldītājam, apakšuzņēmējiem, sadarbības partneriem, kredītiestādēm, nekustamā īpašuma vērtētājiem, kā arī likumā noteiktajos gadījumos attiecīgajām valsts institūcijām un amatpersonām, piemēram, zvērinātam notāram, zemesgrāmatu, nodokļu un patērētāju tiesību aizsardzības iestādei.

Datu glabāšanas ilgums
1)Personas datiem, kurus Pārzinis apstrādā uz normatīvo aktu pamata, glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīviem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanu;
2)Personas datus, kurus Pārzinis apstrādā pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu, tas ir, Pārziņa leģitīmā interese, tiks uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti;
3)Ja Pārzinis apstrādās personas datus, pamatojoties uz klienta piekrišanu, tie tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta piekrišana jeb ir sasniegts datu apstrādes mērķis.

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu
Ja klienta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.Gadījumā, ja klients atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

Sīkdatnes
Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas.Pārzinis neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Pārzinis informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese.

Pārziņa sociālo tīklu apmeklēšana
Pārzinis ir aktīvs sociālo tīklu izmantotājs, kā piemēram, www.Facebook.com. Izvēloties sekot Pārziņa mājaslapai, Pārzinis mājaslapas apmeklētāju personas datus (vārds, uzvārds) neievāc ne statistikas, ne mārketinga nolūkos, ne arī kādos citos nolūkos. Tomēr, ja fiziskā persona sazinās ar Pārzini, izmantojot sociālos tīklus, un norāda savu e-pastu vai tālruņa numuru (uzskatāms par datu subjekta piekrišanu savu datu apstrādei), šos personas datus Pārzinis saglabā līdz mērķa sasniegšanai jeb brīdim, kad fiziskā persona atsauc savu piekrišanu savu datu apstrādei.

Klienta tiesības
Klientam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Pārziņa informācijas sistēmās, tajā skaitā, iebilst pret datu apstrādi, pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums klientam ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz Pārzinim: Dzintaru prospekts 28-3, Jūrmala vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: parkresidences28@gmail.com.
Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā un nosūtīta (pa pastu vai ar elektronisko parakstu) uz kontaktadresi (dzīvesvietas adrese vai e-pasta adrese), ko klients norādījis savā pieprasījumā.
Tomēr Pārzinis vērš uzmanību, ka personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Klientam ir tiesības ziņot par jebkādiem konstatētajiem personas datu apstrādes pārkāpumiem Gadījumā, ja klients uzskata, ka Pārzinis ir rīkojusies prettiesiski, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.
Klienta personas dati ikdienas praksē netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

Privātuma politikas izmaiņas
Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Pārzinis var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā. Pārzinis iesaka klientiem apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Jūrmalā, 2019